Peter Jašek

Mgr. Peter Jašek, PhD. (1983), históriu vyštudoval na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity, kde v roku 2009 získal titul PhD. V súčasnosti je pracovníkom Sekcie vedeckého výskumu Ústavu pamäti národa. Vo svojej vedeckej tvorbe sa venuje slovenským dejinám 20. storočia, najmä obdobiu 2. svetovej vojny, normalizácii, pádu komunistického režimu na Slovensku a aktivitám slovenského politického exilu. Je zostavovateľov zborníkov 20. výročie Nežnej revolúcie (2010), Interpretácia dokumentov ŠtB (2011) a Protikomunistický odboj v strednej a východnej Európe (2012), ako aj spoluzostavovateľom zborníka Sviečková manifestácia I. Štúdie. Spomienky a svedectvá (2015). Zároveň je spoluautorom odborných monografií V stopách železného Felixa. Štátna bezpečnosť na Slovensku v rokoch 1945 – 1989 (2012), Slovenskí generáli 1939 – 1945 (2013) a vlastivednej monografie Smolenice (2011), ako aj autorom niekoľkých desiatok vedeckých štúdií a odborných článkov publikovaných doma aj v zahraničí, najčastejšie v časopise Pamäť národa. Autorsky sa spolupodieľal na príprave viacerých výstav zameraných na moderné dejiny Slovenska, ako boli Prísne tajné! Dejiny ŠtB na Slovensku, Protikomunistický odboj na Slovensku, Sviečková manifestácia 25. marca 1988 a Pád komunistického režimu na Slovensku.

knihy autora Peter Jašek
obal knihy Vasil Biľak|Zradca alebo kolaborant

Vasil Biľak

Peter Jašek

18.1.2018
13,90
9788081149009
978-80-8114-900-9

Vasil Biľak (1917 - 2014). Životný príbeh vyučeného krajčíra, kariérneho komunistického straníka a verného súdruha, ktorý počas svojho 50-ročného pôsobenia v radoch komunistickej strany zažil a spoluvytváral všetky jej politické vzostupy a dramatické prehry. Ilegálne pôsobil v rokoch druhej svetovej vojny, zúčastnil sa v bojoch počas SNP, po vojne pomáhal budovať stranícky aparát a cestu k moci, zažil krvavé obdobie stalinizmu s masovými perzekúciami skutočných aj domnelých odporcov v 50. rokoch až po liberalizáciu 60. rokov, kedy sa formoval ako politik otvorený demokratizácii a podporujúci Dubčeka. Pre väčšinu spoločnosti bol vlastizradca a prosovietsky kolaborant, pre dogmatických komunistov bol zásadový politik, ktorý v roku 1968 pomohol „zachrániť výdobytky socializmu“. V období normalizácie bol hlavný ideológ a sivá eminencia KSČ. Po novembri 1989 a páde komunistického režimu definitívne stratil vplyv v strane. Utiahol sa do súkromia svojej vily, z ktorého vychádzal iba na súdne prejednávania – obvinenia z vlastizrady za podpísanie tzv. pozývacieho listu v auguste 1968. Súdny proces bol ukončený bez vynesenia rozsudku v januári 2011.

Mgr. Peter Jašek, PhD. (1983) vyštudoval históriu na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity, kde v roku 2009 získal titul PhD. V súčasnosti je pracovníkom Sekcie vedeckého výskumu Ústavu pamäti národa. Vo vedeckom výskume sa venuje slovenským dejinám 20. storočia, najmä obdobiu 2. svetovej vojny, normalizácii, pádu komunistického režimu na Slovensku a aktivitám slovenského politického exilu.